AGB (Opći uvjeti poslovanja)

AGB (Opći uvjeti poslovanja)

Opći uvjeti korištenja Miele Web Shop-a i on-line kupovine

I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj, odnosno vlasnik stranice internet prodaje Miele Web Shop je trgovačko društvo Miele trgovina i servis d.o.o., Buzinski prilaz 32, Zagreb, OIB: 51026666557, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080485596, temeljni kapital u iznosu od 28.732.600,00 Kn uplaćen u cijelosti.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Jörg Richard Knecht, OIB: 74330985541, putovnica: X2902221, Švicarska, Švicarska

Švicarska, CH-5000 Aarau, Sengelbachweg br. 32 – direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Ana Turkalj, OIB: 44034036443, Ivanić Grad, Rudarska 26 - prokurist, zastupa skupno s jednim članom uprave ili s drugim prokuristom

Broj računa - IBAN: HR3523600001102593211 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb

Kontakt:

Miele trgovina i servis d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 32 telefon: +385 1 6689 000

fax: +385 1 6689 090

e-mail: info@miele.hr

Miele Web Shop je web stranica internetske prodaje u vlasništvu Prodavatelja.

Korisnici Miele Web Shop-a su sve osobe koje web stranicu Miele Web Shop koriste radi kupnje prikazanih proizvoda ili informiranja o proizvodima.

Kupac je svaka osoba s kojom je sklopljen ugovor o kupoprodaji temeljem ovih Općih uvjeta.

II. Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima on-line kupovine uređuju se odnosi između Korisnika, odnosno Kupaca Miele Web Shop-a i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, način plaćanja, jamstvo, reklamacije i povrat robe, dostavu robe, tajnost osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Miele Web Shop-a i on-line kupnju, sve u skladu s važećim propisima, prvenstveno Zakonom o trgovini, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku narudžbe proizvoda.

Iako je kupnju putem Miele Web Shop moguće izvršiti iz bilo koje zemlje, dostava kupljenih proizvoda moguća je isključivo na području Repubilke Hrvatske.

Sav sadržaj sadržaj stranice Miele Web Shop kao i Opći uvjeti podložni su izmjenama od strane Prodavatelja te su Korisnici, odnosno Kupci dužni prilikom svake posjete stranici, a radi potpune informiranosti, pregledati sadržaj iste. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Korisnika odnosno Kupca da to učini.

III. Web shop

NAČIN REGISTRACIJE I KUPNJE

Prilikom registracije Korisniku, odnosno Kupcu nudi se opcija kreiranja lozinke. Lozinka je tajan podatak te Prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo kakvu zloporabu lozinke od strane trećih osoba. Kako bi se spriječile daljnje zloporabe, Korisnik, odnosno Kupac je dužan o zloporabi što hitnije obavijestiti Prodavatelja na broj telefona 00 385 1 6689 010.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Korisnici Miele Web Shop-a dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom registracije dok je Prodavatelj u protivnom ovlašten takvom korisniku uskratiti pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga Miele Web Shop-a.

Dostupni proizvodi prikazani su na stranici Miele Web Shop zajedno sa specifikacijom proizvoda, podacima o cijeni, cijeni dostave i ostalim važnim podacima, a zajedno s ostalim podacima na stranici čine predugovornu obavijest iz čl. 57 Zakona o zaštiti potrošača.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“, klikom na link „kupi“.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju s naznakom cijene proizvoda i cijene dostave (uključen PDV) kao i perioda u kojemu je ponuda važeća.

Po izvršenju odabira načina plaćanja i autorizacije podataka navedenih prilikom registracije, odnosno prilikom izvršene uplate, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Prodavatelj će Kupcu predati potvrdu o sklopljenom ugovoru u pisanom ili u nekom drugom, Kupcu dostupnom, trajnom mediju, u skladu sa čl. 69 Zakona o zaštiti potrošača.

IV. Cijena

Naznačene cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne cijene u kojima je sadržan PDV. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena te je važeća cijena proizvoda ona naznačena na stranici u trenutku sklapanja ugovora te je navedena u predugovornoj obavijesti.

V. Plaćanje

Plaćanje kreditnim karticama

On-line plaćanje kreditnim karticama – American Express, Diners, MasterCard, Visa, T-Com Pay Way sustav.

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa

128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka izmeĎu T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Plaćanje uplatnicom ili internet bankarstvom

Ako izaberete plaćanje uplatnicom ili internet bankarstvom, na kraju postupka naručivanja biti će Vam prikazani svi podaci potrebni za izvršenje uplate. Isti će Vam biti odmah poslani i na Vašu e-mail adresu. Nakon što sredstva budu doznačena na račun Prodavatelja (nije potrebno slati potvrde o uplati) narudžba kreće u realizaciju, odnosno od tog trenutka počinju teći rokovi za dostavu.

VI. Jamstvo i servisi

Za sve kupljene proizode Kupac dobiva jamstvo u trajanju i u skladu s uvjetima navedenim u jamstvenom listu koji se isporučuje zajedno s kupljenim proizvodom.

Ovlašteni Miele servis nalazi se na adresi Prodavatelja u Zagrebu, Buzinski prilaz 32 (radno vrijeme: pon-čet

08:00-16:30 sati, pet 08:00-14:00 sati), kontakt: 00 385 1 6689 010.

VII. Dostava

Minimalni iznos narudžbe je 100,00 Kn. Troškove dostave snosi Kupac i oni iznose 50,00 Kn po narudžbi, a za narudžbe u iznosu višem od 400,00 Kn dostava je besplatna.

Iznos dostave će biti naznačen na Vašem računu prilikom izrade narudžbe, odnosno uključen u ukupni iznos, te nakon uplate iznosa (kod plaćanja uplatom tj. internet bankarstvom) prilikom preuzimanja paketa više nećete imati nikakvih dodatnih plaćanja.

Rok isporuke ovisi o mjestu isporuke te je najčešće iznosi izmeñu 1 i 5 dana, a dostava Proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

VIII. Reklamacije, raskid ugovora i povrat robe

1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, pisanom obaviješću dostavljenom Prodavatelju, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana računajući od dana od kada je njemu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi odreĎenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

2. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora Prodavatelju uputiti obavijest o svojoj odluci da raskine ugovor na papiru ili na drugom trajnom mediju i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Po primitku obavijesti, Prodavatelj će Kupcu dostaviti potvrdu o primitku obavijesti o raskidu.

3. Prodavatelj mora bez odgaĎanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

4. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

5. Osim ako Prodavatelj izričito nije ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog dok mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

6. Osim ako Prodavatelj izričito nije ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgaĎanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

7. Kupac mora snositi direktne troškove povrata robe.

8. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrĎivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 9. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a posebice ako je:

 

 predmet ugovora roba koja je izraĎena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagoĎena Kupcu;

 predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;

 predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;

 predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;

 Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;

 ugovor sklopljen na javnoj dražbi

 

10. Neovisno o zakonskom pravu na jednostran raskid, Kupac ima pod istim uvjetima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju: a) kada je isporučen proizvod koji nije naručen b) kada je isporučen oštećeni proizvod (Kupac snosi teret dokaza da je proizvod bio oštećen prije predaje Kupcu ili prijevozniku kojega je odredio Kupac)

11. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, zajednosa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista u odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).

IX. Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke Kupci daju dobrovoljno, a prikupljaju se i obraĎuju sukladano Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci koriste se samo u svrhu s kojom su Kupci upoznati, a to je zaključenje i izvršenje ugovora te u marketinške svrhe.

Ukoliko Kupac to ne želi, Prodavatelj njegove osobne podatke neće koristiti u marketinške svrhe.

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu Općih uvjeta bez prethodne najave.